THCA Student Seminar (2018 Spring)

Organizer:   Xuening Bai
Instructors:   Faculty members from THCA
Seminar times:   3:00pm on Fridays
Location:   Mong Man-wai Building S-727
Syllabus:   Syllabus.pdf


This is the website for THCA Student Seminar for 2018 Spring. THCA students select from a list of topics under the theme of "Major Astronomical Projects" I, and take turns to give 30-minutes presentations, and the audience will provide feedback. The seminar schedule is listed below and is updated as the semester proceeds.

Date      Speaker      Topic (ID)      Faculty Contact
2018/03/09      Xuening Bai      Overview
     Yu Zhou      Hitomi/XRAM (30)      H. Feng; W. Cui
2018/03/16      Shuang Zhou      VLA (10)      C. Li; J. Zhou
     Wei Dou      VLBA/EVN (11)      C. Li; J. Zhou
2018/03/23      Wei Shen      Arecibo/FAST (7)      C. Li; J. Zhou
     Sheng Bi      DAMPE (21)      S. Mao; W.Cui
2018/03/30      Yangyao Chen      CALET (34)      W. Cui
     Hanna Sai      SWIFT (24)      W. Cui; H. Feng
2018/04/13      Rui Huang      RXTE/MAXI/Einstein Probe (31)      H. Feng
     Jiao Ding      ATHENA (33)      H. Feng
2018/04/20      Weicheng Zang      LCOGT/ASASSN (3)      X. Wang
     Niu Li      SkyMapper (2)      X. Wang
     Yunchong Wang      LSST (4)      S. Mao; X. Bai
2018/04/27      Danfeng Xiang      PTF/ZTF (1)      X. Wang
     Fuheng Liang      LWA/MWA (15)      J. Zhou
2018/05/11      Yukai Xia      VERITAS (20)      W. Cui
     Yi Tao      AMS (22)      W. Cui
2018/05/18      Xuanyi Wu      SMA, CARMA, PdBI/NOEMI (8)      X. Bai; J. Zhou
     Zhuo Cheng      ALMA (9)      X. Bai; J. Zhou
2018/05/25      Kai Wang      Fermi (23)      X. Bai
     Liming Rui      IceCube (25)      X. Bai
2018/06/01      Xihan Ji      Event Horizon Telesclpe (13)      X. Bai; J. Zhou
     Yunqi Sun      LOFAR (16)      J. Zhou
2018/06/08      Xinghan Zhang      Chandra/XMM: Hires. Spec. (27)      H. Feng
2018/06/15      Han Lin      NuSTAR/HXMT (28)      H. Feng


Return to top