THCA Student Seminar (2017 Fall)

Organizer:   Xuening Bai
Instructors:   Faculty members from THCA
Seminar times:   3:00pm on Fridays
Location:   Mong Man-wai Building S-727
Syllabus:   See the most up-to-date PDF version.


This is the website for THCA Student Seminar for 2017 Fall. THCA students select from a list of topics under the theme of "astromony's greatest hits". They take turns to give 30-minutes presentations, and the audience will provide feedback. The seminar schedule is listed below and is updated as the semester proceeds.

Date      Speaker      Topic (ID)      Faculty Contact
2017/09/14      Xuening Bai      Solar Abundances (0)
2017/10/13      Yukai Xia      Gravitational Waves (33)      J. Zhou
     Wenxiong Li      Multiphase ISM (4)      C. Li
2017/10/20      Jiachuan Xu      Initial Mass Function (2)      C. Li
     Liming Rui      Stellar Population Synthesis (3)      C. Li
2017/10/27      Cheng Zhao      Galaxy Formation in CDM (24)      C. Li
     Shuang Zhou      Galaxy Luminosity Function (26)      C. Li
2017/11/03      Hanna Sai      Dust Extinction (7)      S. Mao
     Cheng Du      Galactic Dust Maps (8)      S. Mao
2017/11/10      Xinghan Zhang      Alpha Disk Model (9)      X. Bai
     Yu Zhou      Magnetorotational Instability (10)      X. Bai
     Wei Dou      Thick Accretion Disks (13)      X. Bai; H. Feng
2017/11/17      Han Lin      Cosmological Parameters (20)      Y. Mao
     Kai Wang      Baryon Acoustic Oscillation (21)      Y. Mao
     Yuning Zhang      Cosmological Simulations (29)      Y. Mao
2017/11/24      Zhuoxiao Wang      Black Hole Physics (32)      J. Zhou
2017/12/01      Xiaolei Meng      Exoplanets (14)      X. Bai
     Sheng Bi      Planet Formation (15)      X. Bai
2017/12/08      Jiao Ding      Star Formation in Galaxies (28)      C. Li
2017/12/15      Yangyao Chen      Dark Energy Models (31)      S. Mao
     Yi Tao      Cosmic Inflation (30)      Y. Mao
2017/12/22      Jianrong Tan      Fermi Acceleration (16)      X. Bai
     Rui Huang      Ultra-high Energy Cosmic-rays (17)      X. Bai
     Zhenyuan Wang      Halo Profiles (25)      C. Li
2017/12/29      Danfeng Xiang      Gamma-ray Burst (35)      H. Feng
     Fuheng Liang      Tidal Disruption Events (36)      H. Feng
     Weicheng Zang      Formation of Galactic Disks (27)      S. Mao
2018/01/05      Yunqi Sun      Electrodynamics of Pulsars (34)      X. Bai
     Qiufan Lin      M-Sigma Relation (19)      C. Li


Return to top